دیدارتعدادی از مسئولین ماهان با فرمانده جدید حوزه مقاومت بسیج امام علی (ع) ماهان

طی انتصاب  سروان پاسدار حنظله شریعت زاده به عنوان فرمانده جدید حوزه مقاومت

بسیج امام علی (ع) ماهان امام جمعه ، بخشدار ،شهردار و تعدادی از مسئولین دیداری

با ایشان داشتند.