مراسم تجلیل از ریاست آموزش و پرورش ماهان با حضور مسئولین

طی مراسمی  در سالن شهدای با حضور مسئولین استان و ماهان از زحمات خانم

اسماعیل زاده تقدیر و آقای علی قدیمیماهانی به عنوان سرپرست اداره آموزش و پرورش

ماهان معرفی گردیدند.