فینال مسابقات چهارگانه اداره اوقاف به مناسبت هفته وقف

همزمان با هفته وقف  مسابقات فوتسال چها جاانبه اداره اوقاف ماهان برگزار گردید و در

فینال اینمسابقات تیم اوقاف ماهان قهرمان مسابقات شد.