Ad imageAd image

عمرانی

تعرفه عوارضی مصوب سال 1402 شهرداری ماهان ابلاغ گردید

تعرفه عوارضی مصوب سال 1402 شهرداری ماهان

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان

بازدید دکتر قدیمی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان به