Ad imageAd image

عمرانی

ادامه عملیات شن ریزی و زیرسازی معابر شهر ماهان

شن ریزی و زیرسازی کوچه های شماره ۹و ۱۴ امام خمینی (ره) شهر ماهان

عملیات پياده رو سازی خیابان صیاد شیرازی شهر ماهان

در ادامه عملیات های بهبود عبور و مرور شهری در ماهان، چندین نقطه از پیاده روهای سطح شهر ماهان در

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان

بازدید دکتر قدیمی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان به