Ad imageAd image

فرهنگی

به مناسبت روز ملی شوراها از مدیرکل دفتر امور شهری کرمان تقدیر شد

ديدار شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر ماهان با مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری کرمان به مناسبت روز

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان

بازدید دکتر قدیمی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان به

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری ماهان

شهرداری ماهان در نظر دارد با توجه به مجوز شورای اسلامی شهر، املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده