Ad imageAd image

گردشگری

بازدید مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان

بازدید دکتر قدیمی مدیر کل امور شهری و شوراهای استانداری همدان به همراه شهرداران استان همدان از شهر ماهان به

بازدید کارشناسان اداره کل محیط زیست استان کرمان از سامانه هوشمند جمع آوری پسماند شهرداری ماهان

پیش از ظهر 7 اردیبهشت ماه آقاي غلامرضا عسکری رئیس اداره بازرسی ، خانم سعیده رسولی معاونت فنی و جمعی