Ad imageAd image

گردشگری

شهردار ماهان خبر داد: اجرای بیش از ۴۰ هزار مترمربع آسفالت در ماهان

اجرای بیش از ۴۰ هزار مترمربع آسفالت در ماهان شهردار ماهان از برنامه ریزی برای انجام بیش از ۴۰۰۰۰ مترمربع

بازدید کارشناسان اداره کل محیط زیست استان کرمان از سامانه هوشمند جمع آوری پسماند شهرداری ماهان

پیش از ظهر 7 اردیبهشت ماه آقاي غلامرضا عسکری رئیس اداره بازرسی ، خانم سعیده رسولی معاونت فنی و جمعی

آگهی مزایده فروش زمین شهرداری ماهان

شهرداری ماهان در نظر دارد با توجه به مجوز شورای اسلامی شهر، املاک تحت اختیار خود را از طریق مزایده